ایجاد نام کاربری

توجه داشته باشید برای ایجاد کاربری به جز نام ونام خانوادگی الباقی اطلاعات می بایست دقیق تکمیل گردد
در صورتیکه کد ملی وشماره شناسنامه وشماره حساب شما با اطلاعات موجود در اداره کل یکسان نباشد سیستم برای شما حساب کاربری ایجاد نمی کند در این صورت می بایست به همراه کارت شناسایی
معتبر به امورمالی مناطق مراجعه نمائید( عاملین ذیحساب منطقه امکان ثبت عضویت بدون اطلاعات ذیل را دارا می باشند)

توجه :شماره پرسنلی شما نام کاربری شما می باشد
شماره پرسنلی:
نام:
نام خانوادگی:
کد ملی: (بدون احتساب صفراول درج نمایید)
شماره شناسنامه:
شماره حساب بانکی: (بدون احتساب صفراول درج نمایید)
ادرس پست الکترونیکی:
رمز عبور: (حداقل8کارکترکه یکی ازآنهامی بایست از حروف نشانه مانند @یا،یا*وغیره باشد)
تکرار رمز عبور:
سئوال امنیتی:
پاسخ سئوال امنیتی:
 
     
کلیه حقوق سایت متعلق به آموزش وپرورش شهرستانهای تهران می باشد