لیست اخبار

ردیفعنوان خبرتاریخ خبربازدید 
1 حقوق شهريور ماه پرسنل رسمي و پيماني واريز شد. 1394/06/24 64 نمایش خبر
2 حقوق مرداد ماه پرسنل رسمی وپیمانی واریز گردید. 1394/05/27 57 نمایش خبر
3 حقوق تیر ماه پرسنل رسمی وپیمانی واریز گردید. 1394/04/29 76 نمایش خبر
4 حقوق خرداد 94همكاران رسمي وپيماني واريز گرديد. 1394/03/26 31 نمایش خبر
5 حقوق ارديبهشت 94 پرسنل رسمي،پيماني واريز گرديد. 1394/02/30 86 نمایش خبر
6 حقوق فروردین 94واریز گردید. 1394/01/31 138 نمایش خبر
7 راه اندازی سایت جدید امور مالی 1394/01/17 594 نمایش خبر
 
کلیه حقوق سایت متعلق به آموزش وپرورش شهرستانهای تهران می باشد